Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Every GmbH (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de goederen die door de Verkoper in zijn online winkel worden weergegeven. De Klant stemt in met de uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindende aanbiedingen van de Verkoper, maar dienen om de Klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De Klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de Verkoper. Nadat de Klant de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, doet hij een juridisch bindend aanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Daarnaast kan de Klant het aanbod ook telefonisch aan de Verkoper doen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant bepalend is, of door de bestelde goederen aan de Klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de Klant bepalend is, of door de Klant na het plaatsen van zijn bestelling om betaling te verzoeken.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven zich voordoen, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na de verzending van het aanbod door de Klant en eindigt op de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn verklaring van wil.

2.4 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van de Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na de totstandkoming van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en aan de Klant in tekstvorm (bijv. e-mail) toegezonden na het verzenden van zijn bestelling. De Verkoper maakt de tekst van de overeenkomst niet verder toegankelijk.

2.5 Voordat de Klant zijn bindende bestelling plaatst via het online bestelformulier van de Verkoper, kan hij eventuele invoerfouten herkennen door aandachtig de op het scherm weergegeven informatie te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te kunnen herkennen, is de vergrotingsfunctie van de browser, waarmee de weergave op het scherm kan worden vergroot. De Klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 De orderafhandeling en communicatie vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderafhandeling. De Klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderafhandeling juist is, zodat hij de e-mails die door de Verkoper worden verzonden op dat adres kan ontvangen. In het bijzonder dient de Klant ervoor te zorgen dat alle e-mails die door de Verkoper of door derden die namens hem belast zijn met de orderafhandeling, kunnen worden afgeleverd, bijvoorbeeld door het gebruik van spamfilters.

2.7 Abonnementbestellingen worden automatisch herhaald volgens het gekozen leveringsinterval. De Klant ontvangt enkele dagen voor de volgende levering een herinnering op het laatst opgegeven e-mailadres. De Klant heeft de mogelijkheid om alle toekomstige leveringen in zijn klantaccount te bewerken, één of meer leveringen over te slaan of het abonnement tijdelijk stop te zetten of te annuleren. Na afloop van de in de herinnering genoemde termijn van 48 uur is wijziging of opschorting van de eerstvolgende levering niet meer mogelijk en wordt de levering en betaling afgehandeld.

3. Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in principe recht op herroeping.

3.2 Gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de herroepingsinstructie van de Verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lidstaat van de Europese Unie zijn en van wie de enige woonplaats en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie liggen.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan die de Verkoper niet voor zijn rekening heeft en die door de Klant moeten worden gedragen. Dit omvat bijvoorbeeld kosten voor geldovermaking door banken (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan met betrekking tot de geldovermaking als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie plaatsvindt, maar de Klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De beschikbare betalingsmethoden worden aan de Klant meegedeeld in de online winkel van de Verkoper.

4.4 Indien betaling vooraf per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling via een betaalmethode die door PayPal wordt aangeboden, wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd door de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), onder toepassing van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die te raadplegen zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, of - indien de Klant geen PayPal-account heeft - onder toepassing van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die te raadplegen zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Bij de keuze voor de betaalmethode "SOFORT" wordt de betalingsafhandeling uitgevoerd door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de Klant beschikken over een online banking-account dat geschikt is voor deelname aan "SOFORT" met een PIN/TAN-procedure, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt vervolgens onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en het bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "SOFORT" is te vinden op internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Zoals vermeld in 2.7 wordt de Klant bij abonnementbestellingen automatisch verder belast, tenzij de gecommuniceerde termijn voor wijziging van de bestel- of leveringsgegevens of voor onderbreking of annulering niet wordt nageleefd. De verdere belasting wordt uitgevoerd via de laatst gekozen betaalmethode. De betaalmethode kan worden bekeken en indien nodig gewijzigd worden in het klantaccount.

5. Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Bestellingen en leveringen zijn alleen mogelijk binnen Duitsland. Wij leveren uitsluitend via expressverzending door een pakketdienst. Levering aan postbusadressen of afhaling van de goederen is niet mogelijk. De levering van goederen vindt plaats op het verzendadres dat door de Klant is opgegeven. Bij de afhandeling van de transactie is het verzendadres dat is opgegeven in het bestelproces van de Verkoper bepalend.

5.2 Levering vindt plaats in geschikte transportverpakkingen voor diepvriesproducten en met toevoeging van droogijs binnen 1-3 werkdagen.

5.3 De levering van de goederen vindt plaats op het afleveradres dat door de koper is opgegeven. De koper dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven leveringsadres correct en volledig is en dat de goederen ook kunnen worden geleverd op kantooradressen. De levering vindt plaats tussen 8.00 en 18.00 uur op de dag van levering. Het is een essentieel onderdeel van de overeenkomst dat de koper zorgt voor de bereidheid tot overname op deze dag, persoonlijk of door gemachtigde meerderjarige personen. Indien de acceptatie van leveringen ongerechtvaardigd wordt geweigerd, een verkeerd leveringsadres wordt opgegeven of de goederen bij een behoorlijke afhandeling van de opdracht door ons om andere redenen die aan de koper te wijten zijn, niet worden geaccepteerd of bezorgd, is de koper verplicht alle bijkomende kosten te dragen.

5.4 Indien de klant een ondernemer is, geschiedt de levering voor risico van de klant. Dit geldt ook bij deelleveringen. Indien de klant een consument is, gaat het risico van toevallige ondergang en toevallige verslechtering van de verkochte goederen pas over op de klant bij de overdracht van het artikel. Overdracht is ook gelijk aan verzuim van de klant om het artikel in ontvangst te nemen.

5.5 De goederen dienen onmiddellijk na ontvangst door de Klant of zijn gemachtigde te worden gecontroleerd op volledigheid en transportschade. Vastgestelde transportschades dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld. Verpakkingsschade dient door de Klant schriftelijk te worden bevestigd door het transportbedrijf bij ontvangst van de goederen.

5.6 De veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van droogijs die aan het pakket zijn toegevoegd, moeten worden opgevolgd.

6. Voorbehoud van eigendom

6.1 Indien de Verkoper vooruitbetaling verricht, behoudt hij zich het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de volledige koopprijs is betaald.

7. Garantie

7.1 Indien het gekochte product gebreken vertoont, gelden de wettelijke garantiebepalingen.

7.2 De Klant wordt verzocht om goederen die bij levering duidelijke transportschade vertonen te reclameren bij de bezorger en de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieclaims.

8. TevredenheidsgarantieIndien u niet tevreden bent met een product van uw bestelling, zullen wij u de aankoopprijs terugbetalen.

8.1 De mogelijkheid om aanspraak te maken op de tevredenheidsgarantie geldt gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten.

8.2 De tevredenheidsgarantie is uitsluitend van toepassing op tevredenheid met betrekking tot het consumeren van de producten en is niet van toepassing op problemen met de levering.

8.3 De tevredenheidsgarantie is uitsluitend van toepassing op de eerste bestelling bij Every GmbH.

8.4 De tevredenheidsgarantie is alleen geldig voor bestellingen binnen Duitsland.

Meer informatie over de tevredenheidsgarantie

9. Toepasselijk recht

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake internationale koop van roerende zaken. Deze rechtskeuze geldt alleen voor consumenten voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt aangetast.

9.2 Bovendien is deze rechtskeuze niet van toepassing op het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lidstaat van de Europese Unie zijn en van wie de enige woonplaats en afleveradres op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie liggen.

10. Rechtsgebied

Indien de Klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een publiekrechtelijk fonds met vestiging in het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze overeenkomst de plaats van vestiging van de Verkoper. Indien de Klant zijn vestiging buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de plaats van vestiging van de Verkoper exclusief bevoegd voor alle geschillen uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit de overeenkomst kunnen worden toegerekend aan de beroeps- of commerciële activiteit van de Klant. De Verkoper behoudt zich echter in dergelijke gevallen het recht voor om een procedure aan te spannen bij de rechtbank op de woonplaats van de Klant.

11. Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De Verkoper is niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Bespaar nu 40% op je eerste bestelling!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van nieuwe producten en acties.

Geen zorgen, wij hebben ook een hekel aan spam. Je gegevens zijn veilig.